El Client disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte adquirit a la nostra botiga online, per a la devolució del mateix sinó compleix amb les seves expectatives (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març).

Per fer-ho serà necessari que el Client prèviament hagi comunicat per escrit a botigaampans@ampans.cat la seva intenció de devolució. En el correu ha de constar com a Assumpte: DEVOLUCIÓ DE PRODUCTE i indicar el número de comanda. Un cop rebut AMPANS estudiarà el cas i n’autoritzarà la seva devolució. No serà acceptada cap devolució que no hagi estat prèviament comunicada per part del Client i acceptada per part d’AMPANS.

En el cas que el producte sigui retornat AMPANS farà el reemborsament del preu dels productes en els dies següents a la tramitació de la devolució i a la recepció del producte i un cop fetes les comprovacions pertinents. Si, per contra, el producte retornat és d'un import superior al nou producte adquirit, AMPANS reemborsarà la diferència en un termini dels següents 14 dies.

D’altra banda, en cas de desistiment el Client assumirà el cost directe de les despeses generades per la devolució i enviament dels productes al nostre establiment. El dret de desistiment no podrà aplicar en els casos següents:

  1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
  2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
  3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.
  4. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

En aquest sentit el dret de desistiment no és aplicable als formatges que es troben a la venda a la Botiga online, ja que són productes peribles o amb capacitat de deteriorament o de ràpida caducitat; tal com s'estableix en l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries "i modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març.

En cas de presentar la comanda alguna incidència vers la qualitat, quantitat o estat dels formatges comprats, el Client disposa d'un termini de 5 dies hàbils per comunicar la incidència per correu electrònic botigaampans@ampans.cat. AMPANS es compromet a estudiar els detalls de la incidència per si fos el cas, compensar al comprador en les molèsties causades.